Zm.: uchwała w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju oraz uchwała w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

Monitor Polski

M.P.1982.4.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 25
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 1982 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju oraz uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

Na podstawie art. 79 ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1981 r. Nr 6, poz. 23) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor Polski z 1981 r. Nr 14, poz. 106) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dieta wynosi 160 zł za dobę podróży służbowej."

W uchwale nr 78 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych (Monitor Polski Nr 11, poz. 84) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dodatek za rozłąkę w wysokości 130 zł za każdy dzień pobytu w miejscowości czasowego przeniesienia (łącznie z dniami podróży w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem czasowego przeniesienia); dodatek nie przysługuje:

a) za dni nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

b) za okres pobytu na leczeniu w szpitalu lub w izbie chorych, w czasie którego pracownik otrzymywał bezpłatne wyżywienie,

c) za okres urlopu wypoczynkowego,

d) za dni zwolnień od pracy, udzielonych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, oraz za okres niezdolności do pracy wskutek choroby, jeżeli w czasie zwolnienia od pracy lub niezdolności do pracy pracownik nie przebywał w miejscowości czasowego przeniesienia,".

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1982 r.