Zm.: uchwała w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1981.32.292

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1981 r.

UCHWAŁA Nr 274
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 1981 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Na podstawie art. 130 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1981 r. Nr 6, poz. 23) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W § 1 uchwały nr 35 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (Monitor Polski Nr 5, poz. 39) wyrazy: "1981 r." zastępuje się wyrazami: "1982 r."
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1982 r.