Zm.: uchwała w sprawie celowego oszczędzania na budowlanych książeczkach oszczędnościowych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

Monitor Polski

M.P.1971.44.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1971 r.

UCHWAŁA Nr 174
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 sierpnia 1971 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie celowego oszczędzania na budowlanych książeczkach oszczędnościowych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W § 1 uchwały nr 363 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie celowego oszczędzania na budowlanych książeczkach oszczędnościowych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (Monitor Polski Nr 85, poz. 399) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Limit ilościowy książeczek oszczędnościowych, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej "budowlanymi książeczkami oszczędnościowymi", ustala dla:

1) województwa (miasta wyłączonego z województwa) - prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) w porozumieniu z wojewódzkim oddziałem Banku Rolnego;

2) powiatu (miasta stanowiącego powiat) - prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej w porozumieniu z powiatowym oddziałem Banku Rolnego;

3) gromady i SOP - prezydium powiatowej rady narodowej w porozumieniu z prezydiami gromadzkich rad narodowych i powiatowym oddziałem Banku Rolnego.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.