Monitor Polski

M.P.1964.81.383

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1964 r.
§  1. W § 7 ust. 1 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości (Monitor Polski z 1962 r. Nr 78, poz. 367 i z 1964 r. Nr 8, poz. 37) dodaje się nowy pkt 3a w brzmieniu:

"3a) dla jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, z wyłączeniem tych jednostek, które prowadzą wyłącznie działalność handlową:

a) 15% zysku - dla spółdzielni nowo powstałych przez okres 3 lat, licząc od początku roku, w którym spółdzielnia powstała,

b) 25% zysku - dla spółdzielni, w których fundusze własne w obrocie według stanu na początek roku nie przekraczają 8% obrotu osiągniętego w roku poprzednim,

c) 35% zysku - dla pozostałych spółdzielni".