Monitor Polski

M.P.1964.81.383

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1964 r.

UCHWAŁA Nr 353
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 1964 r.
zmieniająca uchwałę o podatku dochodowym od spółdzielczości.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W § 7 ust. 1 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości (Monitor Polski z 1962 r. Nr 78, poz. 367 i z 1964 r. Nr 8, poz. 37) dodaje się nowy pkt 3a w brzmieniu:

"3a) dla jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, z wyłączeniem tych jednostek, które prowadzą wyłącznie działalność handlową:

a) 15% zysku - dla spółdzielni nowo powstałych przez okres 3 lat, licząc od początku roku, w którym spółdzielnia powstała,

b) 25% zysku - dla spółdzielni, w których fundusze własne w obrocie według stanu na początek roku nie przekraczają 8% obrotu osiągniętego w roku poprzednim,

c) 35% zysku - dla pozostałych spółdzielni".

§  2. Zaleca się Centralnemu Związkowi Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu zobowiązanie spółdzielni opłacających podatek według stawki niższej niż 35% do tworzenia dodatkowo funduszu zasobowego w wysokości różnicy kwot pomiędzy podatkiem należnym a obliczonym według stawki 35%.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do zysków osiąganych od dnia 1 stycznia 1965 r.