Monitor Polski

M.P.1961.14.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

UCHWAŁA Nr 62
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lutego 1961 r.
zmieniająca uchwałę nr 84 z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.

§  1. W wykazie jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 33, poz. 162), wprowadza się następującą zmianę:

w grupie III wykazu dodaje się lp. 13 w brzmieniu:

"13. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Cystern - 10% poprawy wyniku osiągniętej w porównaniu do wyniku planowanego pod warunkiem wygospodarowania planowanego wyniku z działalności operacyjnej.

Suma dodatkowych środków na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne nie może przekroczyć rocznie kwoty odpowiadającej 2% planowanego osobowego funduszu płac".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.