Monitor Polski

M.P.1953.A-37.465

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 1953 r.

UCHWAŁA NR 249
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 4 kwietnia 1953 r.
zmieniająca uchwałę nr 827 Prezydium Rządu w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.

Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 827 Prezydium Rządu z dnia 26 września 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych (Monitor Polski Nr A-85, poz. 1339) wprowadza się następującą zmianę:

po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a.

1. Ministrowie Rolnictwa i Państwowych Gospodarstw Rolnych, każdy w swoim zakresie działania, określą w trybie ustalonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. z 1949 r. Nr 12, poz. 73, Nr 58, poz. 448 oraz z 1952 r. Nr 19, poz. 116), jakie zamówienia na prace projektowo-kosztorysowe, wykonywane w 1953 r. dla inwestycji i remontów:

1) spółdzielni produkcyjnych i państwowych ośrodków maszynowych,

2) innych jednostek gospodarczych podległych Ministrowi Rolnictwa w zakresie wodnych melioracji i odbudowy zagród osiedleńczych,

3) państwowych gospodarstw rolnych w zakresie wodnych melioracji,

mogą być udzielane innym jednostkom niż państwowe biura projektów bez zachowania warunków określonych w § 6.

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć jedynie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację, odbudowę i remonty, a ponadto na nowe roboty wodno-melioracyjne i wartość ich nie może przekraczać 1.400 zł."

§  2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz właściwym ministrom.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.