§ 1. - Zm.: uchwała nr 826 Prezydium Rządu z dnia 15 października 1955 r. w sprawie przyznawania nagród za wybitne prace w dziedzinie twórczości urbanistycznej i architektonicznej.

Monitor Polski

M.P.1957.68.414

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 1957 r.
§  1.
W uchwale nr 826 Prezydium Rządu z dnia 15 października 1955 r. w sprawie przyznawania nagród za wybitne prace w dziedzinie twórczości urbanistycznej i architektonicznej (Monitor Polski Nr 108, poz. 1429) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Ustala się następujące wysokości nagród:

nagroda I stopnia od 20.000 zł do 25.000 zł,

nagroda II stopnia od 15.000 zł do 20.000 zł,

nagroda III stopnia od 10.000 zł do 15.000 zł.

2. Nagrody są indywidualne i zespołowe. W przypadku przyznania nagrody zespołowej Komitet może podwyższyć wysokość nagrody w granicach do 50% sumy przypadającej na nagrodę danego stopnia.";

2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Szczegółowe przepisy ustalające zasady zgłaszania wniosków i tryb przyznawania nagród określi regulamin wydany przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.".