Monitor Polski

M.P.1953.A-72.867

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 1953 r.

UCHWAŁA NR 533
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 14 lipca 1953 r.
o zmianie uchwały nr 54 z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie zasad bankowej kontroli płac w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych na rozrachunku gospodarczym.

§  1. W uchwale nr 54 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie zasad bankowej kontroli płac w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych na rozrachunku gospodarczym (Monitor Polski Nr A-15, poz. 211) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasową treść § 8 oznacza się jako ust. 1;
2) w § 8 dodaje się nowe ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu:

"2. Minister Przemysłu Drobnego i Rzemiosła może udzielone mu niniejszą uchwałą uprawnienia przenieść na przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) w stosunku do przekroczeń planu funduszu płac stwierdzonych w przedsiębiorstwach państwowego przemysłu terenowego, oraz na prezesów central spółdzielni lub central spółdzielczo-państwowych w stosunku do przekroczeń planu funduszu płac, stwierdzonych w spółdzielniach zrzeszonych w tych centralach.

3. Przeniesienie uprawnień, o których mowa w ust. 2, nie może dotyczyć przypadków przekroczeń przewyższających 15% planu miesięcznego funduszu płac oraz bez względu na wysokość przekroczenia - przypadków trzeciego kolejnego i dalszych przekroczeń w ciągu roku.

4. Zezwolenia ostateczne, wydawane przez przewodniczących rad narodowych oraz prezesów central, przesyłane będą do Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego za pośrednictwem Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.".

§  2. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.