Zm.: uchwała nr 358 z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń z budżetem z tytułu zysków i strat oraz zasad podziału zysku i finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Monitor Polski

M.P.1960.94.418

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1960 r.

UCHWAŁA Nr 399
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 1960 r.
zmieniająca uchwałę nr 358 z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń z budżetem z tytułu zysków i strat oraz zasad podziału zysku i finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

W uchwale nr 358 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń z budżetem z tytułu zysków i strat oraz zasad podziału zysku i finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Monitor Polski Nr 73, poz. 389) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Upoważnia się Ministra Finansów do uzupełnienia z budżetu centralnego własnych funduszów obrotowych gospodarstw w 1960 r. do wysokości 75% wartości inwentarza żywego, o którym mowa w ust. 1 i 2, według stanu na dzień 1 lipca 1960 r. oraz zapewnienia w projektach budżetu na lata 1961-1965 kredytów w wysokości odpowiadającej 90% corocznego wzrostu wartości tego inwentarza."

Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Finansów i Rolnictwa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.