Monitor Polski

M.P.1954.A-32.464

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1954 r.

UCHWAŁA NR 150
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1954 r.
zmieniająca uchwałę nr 325 z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu Państwa.

Na podstawie art. 32 dekretu z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa (Dz. U. Nr 50, poz. 334) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 325 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu Państwa (Monitor Polski Nr A-53, poz. 592 oraz Nr A-113, poz. 1477) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 79:
a) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) utworzenia nowego państwowego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej działającej według zasad rozrachunku gospodarczego.";

b) po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. Jeżeli określona uchwałą Prezydium Rządu suma kredytów budżetowych okaże się nie wystarczająca na pokrycie ustalonego na dzień 1 stycznia zatwierdzonym bilansem zamknięcia niedoboru środków obrotowych, powstałego z tytułu pogorszenia wyników (ust. 4), zwiększenia tych kredytów do kwoty uzupełniającej może dokonać Minister Finansów, o ile wysokość kwoty uzupełniającej nie przekracza 1/4 kwoty kredytu uchwalonego przez Prezydium Rządu.";

2) w § 84 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przeniesień określonych w ust. 1 i 2 może dokonywać również Minister Finansów - na wniosek właściwego ministra lub kierownika urzędu centralnego - w przypadkach:

1) zmian organizacyjnych;

2) gdy konieczność przeniesienia kredytów przeznaczonych na limitowe inwestycje scentralizowane wynika z dokonanych we właściwym trybie zmian w limitach inwestycyjnych.";

3) w § 89:
a) skreśla się ust. 3a;
b) po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Poza przypadkami wymienionymi w ust. 3 Minister Finansów przyznaje kredyty dodatkowe z rezerwy budżetu centralnego:

1) jeżeli wydatek objęty zgłoszonym projektem uchwały nie przekracza dwu milionów złotych, a Prezes Rady Ministrów uzna za nie budzący wątpliwości wniosek właściwego wiceprezesa Rady Ministrów zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Finansów;

2) na wnioski właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych lub prezydiów wojewódzkich rad narodowych w przypadku utworzenia nowych państwowych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego;

3) na wnioski właściwych ministrów lub kierowników urzędów centralnych w przypadku, gdy określona uchwałą Prezydium Rządu suma kredytów budżetowych okaże się po zatwierdzeniu bilansu zamknięcia nie wystarczająca na pokrycie powstałego z tytułu pogorszenia wyników niedoboru środków obrotowych przedsiębiorstw państwowych na rozrachunku gospodarczym i będzie wymagała zwiększenia jej w granicach 1/4 kwoty kredytu uchwalonego przez Prezydium Rządu;

4) na wnioski właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych lub prezydiów wojewódzkich rad narodowych, uzgodnione z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, gdy zwiększenie funduszu płac i kosztów ubezpieczenia społecznego uzasadnione jest przekroczeniem planu produkcji, sprzedaży, obrotu towarowego lub usług.";

c) dotychczasowe ust. 4 i 5 otrzymują kolejną numerację 5 i 6;
4) w § 90:
a) w ust. 1 we wstępie skreśla się wyraz "tylko";
b) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) za zgodą Ministra Finansów mogą wykorzystać rezerwę budżetów wojewódzkich na pokrycie innych wydatków, nie wymienionych w ust. 1, a nie przewidzianych w budżecie wojewódzkim lub w budżetach terenowych niższego stopnia.";

c) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numerację 3, przy czym w ustępie tym po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "i 2";
5) w § 92:
a) po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister Finansów na wnioski prezydiów wojewódzkich rad narodowych może przyznawać kredyty dodatkowe do wysokości dwu milionów złotych, jeżeli to nie spowoduje zwiększenia dotacji wyrównawczej, przewidzianej w ustawie budżetowej dla zbiorczego budżetu województwa, uwzględniając zwiększenia tej dotacji dokonane w międzyczasie w obowiązującym trybie.";

b) dotychczasowe ust. 3, 4 i 5 otrzymują kolejną numerację 4, 5 i 6.
§  2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów i wszystkim ministrom.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1954 r.