Monitor Polski

M.P.1952.A-64.990

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

UCHWAŁA NR 601
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 17 lipca 1952 r.
w przedmiocie zmiany uchwały Nr 304 Prezydium Rządu z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie trybu zatwierdzania cen na artykuły produkcji spółdzielczej.

Prezydium Rządu uchwala:
§  1. W uchwale Nr 304 Prezydium Rządu z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie trybu zatwierdzania cen na artykuły produkcji spółdzielczej (Monitor Polski Nr A-39, poz. 470) § 5 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 5. Dochody i wydatki komisji objęte będą budżetami wojewódzkimi w części dotyczącej wydziału handlu."

§  2. Zobowiązuje się Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Drobnego i Rzemiosła do wprowadzenia odpowiednich zmian w zarządzeniach, wydanych na podstawie uchwały wymienionej w § 1, w terminie do dnia 30 lipca 1952 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r.