Monitor Polski

M.P.1962.47.222

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 1962 r.

UCHWAŁA Nr 180
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 1962 r.
zmieniająca uchwałę nr 191 z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie rozwoju szkolenia zawodowego w zakładach pracy.

Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1. W § 2 uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie rozwoju szkolenia zawodowego w zakładach pracy (Monitor Polski Nr 52, poz. 247) wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Upoważnia się prezydia rad narodowych do ustalania w ramach ich funkcji koordynacyjnych – w zależności od potrzeb danego terenu – minimalnego procentu zatrudnienia uczniów w stosunku do ogółu zatrudnionych w określonych gałęziach gospodarki lub zakładach pracy.",

2) ust. 2 skreśla się, a ust. 3 otrzymuje kolejną numerację ust. 2.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.