Zm.: uchwała nr 186 z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie zasad i trybu bankowej kontroli funduszu płac przedsiębiorstw działających według zasad rozrachunku gospodarczego.

Monitor Polski

M.P.1960.78.360

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 1960 r.

UCHWAŁA Nr 355
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 1960 r.
zmieniająca uchwałę nr 186 z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie zasad i trybu bankowej kontroli funduszu płac przedsiębiorstw działających według zasad rozrachunku gospodarczego.

W § 9 instrukcji o składnikach funduszu płac, o wynagrodzeniach z funduszu zakładowego i z czystej nadwyżki spółdzielczości oraz o składnikach wynagrodzeń nie objętych funduszem płac w jednostkach na rozrachunku gospodarczym, stanowiącej załącznik do uchwały nr 186 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie zasad i trybu bankowej kontroli funduszu płac przedsiębiorstw działających według zasad rozrachunku gospodarczego (Monitor Polski Nr 54, poz. 257), wprowadza się następujące zmiany:
1)
skreśla się pkt 9,
2)
w pkt 12 skreśla się wyrazy "i ochronnej".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.