Zm.: uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zapewnienia środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1958.59.331

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1958 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lipca 1958 r.
zmieniająca uchwałę nr 110 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zapewnienia środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.

W uchwale nr 110 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zapewnienia środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej (Monitor Polski Nr 28, poz. 189) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Upoważnia się Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa, Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do przekazywania prawidłowo gospodarującym spółdzielniom produkcyjnym drobnych zakładów przemysłu rolnego i zakładów pomocniczych, jak młynów, przetwórni owocowo-warzywnych, warsztatów naprawczych, tartaków położonych w granicach gruntów spółdzielni lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, jak również małych tuczarni przemysłowych.

2. Prawidłowość gospodarowania spółdzielni ubiegającej się o przekazanie zakładu stwierdza właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej (dzielnicowej) rady narodowej po porozumieniu z powiatowym związkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a jeżeli takiego w danym powiecie nie ma - z wojewódzkim związkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz z właściwym oddziałem Banku Rolnego.

3. Przekazanie zakładu następuje na podstawie umowy między spółdzielnią produkcyjną a przedsiębiorstwem, instytucją lub jednostką budżetową, w której zarządzie znajduje się przekazywany zakład. Umowa może być zawarta tylko w wykonaniu decyzji właściwego naczelnego organu administracji państwowej, a jeśli chodzi o zakład znajdujący się w zarządzie przedsiębiorstwa podległego radzie narodowej - w wykonaniu decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).

4. Przekazanie nieruchomości stanowiących składniki majątkowe zakładu polega na oddaniu ich w nieodpłatne użytkowanie w granicach uprawnień i obowiązków wynikających dla użytkownika z przepisów prawa rzeczowego, z wyjątkiem uprawnień wynikających z art. 134 § 2. Przekazanie środków trwałych nie będących częściami składowymi nieruchomości oraz środków obrotowych nie wyłączając przynależności nieruchomości następuje w drodze sprzedaży.

5. Sprzedaż składników majątkowych następuje po cenach, po jakich rolnicze spółdzielnie produkcyjne mogą nabywać takie przedmioty od przedsiębiorstw wytwórczych. Jeżeli przedmiot jest niepełnowartościowy, stosuje się przepisy w sprawie cen na przedmioty niepełnowartościowe nabywane lub zbywane przez jednostki państwowe.

6. Do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wyceny składników majątkowych przekazywanego zakładu strony powołają komisję złożoną z ich przedstawicieli, która wybierze ze swego składu przewodniczącego. W razie potrzeby komisja może korzystać z pomocy rzeczoznawców.

7. W umowie o przekazanie zakładu należy w szczególności wskazać:

1) rodzaj, nazwę oraz położenie przekazywanego zakładu;

2) cenę zakupionych składników majątkowych oraz warunki i termin zapłaty należności;

3) zobowiązania i wierzytelności związane z prowadzeniem przekazywanego zakładu, które przejmuje spółdzielnia produkcyjna, oraz zasady rozliczeń z tego tytułu;

4) sposób zabezpieczenia przez spółdzielnię produkcyjną zobowiązań wynikających z umowy.

8. Przekazanie zakładu następuje według stanu na ostatni dzień miesiąca.

9. Przekazanie i przejęcie zakładu powinno być stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na spółdzielnię produkcyjną przechodzą korzyści i ciężary.

10. Spółdzielnia produkcyjna obowiązana jest wpłacić należność za nabyte środki obrotowe przed upływem 3 miesięcy, a za nabyte inne składniki majątkowe - przed upływem 2 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Terminy te mogą być przedłużone za zgodą stron i banku finansującego przedsiębiorstwo.

11. O przekazaniu zakładu należy powiadomić bank finansujący eksploatację lub inwestycje tego zakładu oraz wydział finansowy prezydium właściwej powiatowej (dzielnicowej) rady narodowej.

12. Upoważnia się wymienionych w ust. 1 ministrów i prezydia rad narodowych do udzielania w miarę potrzeby spółdzielniom produkcyjnym pomocy technicznej i organizacyjnej w uruchomieniu przejmowanych zakładów oraz zaopatrzeniu w niezbędne urządzenia i sprzęt."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.