Zm.: statut przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe.".

Monitor Polski

M.P.1977.33.158

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1977 r.

UCHWAŁA Nr 159
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 października 1977 r.
w sprawie zmiany statutu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1974 r. Nr 24, poz. 142) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W statucie przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", stanowiącym załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu "Polskie Koleje Państwowe" (Monitor Polski z 1961 r. Nr 47, poz. 210, z 1962 r. Nr 44, poz. 203 i z 1972 r. Nr 53, poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 1 wyrazy: »właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Komunikacji« zastępuje się wyrazami: »Dyrekcję Generalną Przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" w Ministerstwie Komunikacji, zwaną dalej "Dyrekcją Generalną PKP"«;
2)
skreśla się § 7;
3)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Dyrektor generalny przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", zwany dalej "dyrektorem generalnym PKP", wykonuje zlecone przez Ministra Komunikacji czynności w zakresie zarządzania PKP i ustala zadania planowe poszczególnych okręgów kolei państwowych w ramach ogólnosieciowych zadań PKP wynikających z narodowych planów społeczno-gospodarczych. Dyrektor generalny PKP ponosi odpowiedzialność za właściwe kierowanie i nadzorowanie działalności techniczno-eksploatacyjnej i handlowej PKP.";

4)
w § 11:
a)
ust. 1 wyrazy: »dyrektor okręgu kolei państwowych, zwany dalej "dyrektorem okręgu"«, zastępuje się wyrazami: »naczelny dyrektor okręgu kolei państwowych, zwany dalej "naczelnym dyrektorem"«, zaś wyrazy: "oraz dyrektorów centralnych zarządów służb kolejowych" zastępuje się wyrazami: "i dyrektora generalnego PKP",
b)
ust. 2 wyrazy: "Dyrektor okręgu" zastępuje się wyrazami: "Naczelny dyrektor";
5)
w § 12:
a)
ust. 1 wyrazy: "Dyrektor okręgu wykonuje swoje funkcje przy pomocy zastępców dyrektora okręgu" zastępuje się wyrazami: "Naczelny dyrektor wykonuje swoje funkcje przy pomocy zastępców naczelnego dyrektora",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podział funkcji między naczelnym dyrektorem a jego zastępcami ustala naczelny dyrektor w ramach wytycznych Ministra Komunikacji.";

6)
w § 13:
a)
ust. 1 wyrazy: "zastępcy dyrektora okręgu oraz dyrektora właściwego centralnego zarządu" zastępuje się wyrazami: "zastępcy naczelnego dyrektora",
b)
ust. 2 wyrazy: "dyrektora okręgu" zastępuje się wyrazami: "naczelnego dyrektora" oraz skreśla się wyrazy: "opartych na wytycznych kierowników właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Komunikacji";
7)
w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do składania oświadczeń w imieniu PKP w zakresie praw i obowiązków majątkowych są upoważnieni, w granicach określonych przez Ministra Komunikacji, dyrektor generalny PKP, naczelni dyrektorzy i inne osoby upoważnione przez Ministra Komunikacji";

8)
w § 15 po wyrazach: "Minister Komunikacji" dodaje się wyrazy: "lub z jego upoważnienia dyrektor generalny PKP";
9)
w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Funkcje wynikające z pełnego rozrachunku gospodarczego PKP wykonuje dyrektor generalny PKP w zakresie ustalonym przez Ministra Komunikacji."

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.