Zm.: statut Krajowego Biura Wyborczego.

Monitor Polski

M.P.2003.5.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2003 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 stycznia 2003 r.
w sprawie zmian w statucie Krajowego Biura Wyborczego

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271) uchwala się, co następuje:
W statucie Krajowego Biura Wyborczego stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu (M.P. Nr 3, poz. 60) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostkami organizacyjnymi Krajowego Biura Wyborczego zapewniającymi w szczególności organizacyjno-administracyjne, finansowe i techniczne warunki wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów na obszarze kraju są następujące zespoły:

1) Zespół Prawny i Organizacji Wyborów,

2) Zespół Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych,

3) Zespół Finansowy,

4) Zespół Prezydialny.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003 r.