Monitor Polski

M.P.1989.26.202

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1989 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 31 lipca 1989 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Art.  1.

W uchwale Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. - Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski Nr 21, poz. 151 i z 1987 r. Nr 29, poz. 225 oraz Nr 36, poz. 303) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 24 otrzymuje brzmienie:

"Art. 24. 1. Ustanawia się następujące komisje stałe:

1) Administracji i Spraw Wewnętrznych,

2) Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego,

3) Handlu i Usług,

4) Kultury i Środków Przekazu,

5) Łączności z Polakami za Granicą,

6) Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu,

7) Mniejszości Narodowych i Etnicznych,

8) Obrony Narodowej,

9) Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

10) Odpowiedzialności Konstytucyjnej,

11) Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów,

12) Polityki Społecznej,

13) Regulaminową i Spraw Poselskich,

14) Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

15) Samorządu Terytorialnego oraz Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

16) Spraw Zagranicznych,

17) Sprawiedliwości,

18) Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej,

19) Systemu Gospodarczego, Przemysłu i Budownictwa,

20) Ustawodawczą,

21) Zdrowia.

2. Przedmiotowy zakres działania komisji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do regulaminu Sejmu.

3. Podziału części budżetowych pomiędzy komisje sejmowe dokonuje Prezydium Sejmu, kierując się przedmiotowym zakresem działania komisji określonym w załączniku, o którym mowa w ust. 2."

2) załącznik do regulaminu Sejmu otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZEDMIOTOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI SEJMOWYCH

Do zakresu działania Komisji:

1) Administracji i Spraw Wewnętrznych należą sprawy administracji państwowej oraz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego;

2) Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego należą sprawy kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego, ogólnokształcącego, zawodowego, pomaturalnego i wyższego, oświaty dorosłych, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadr naukowych, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, archiwów, polityki rozwoju nauki i postępu technicznego, organizacji i kierowania nauką, badań naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych, wdrożeń wyników badań do praktyki, wynalazczości i racjonalizacji, normalizacji, metrologii i jakości, korporacji i stowarzyszeń naukowych, współpracy naukowej z zagranicą, samorządu uczniowskiego i studenckiego oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Przedmiotowy zakres działania Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego nie zwalnia innych komisji od szczególnej troski o sprawy postępu naukowo-technicznego w dziedzinach należących do ich właściwości;

3) Handlu i Usług należą sprawy handlu uspołecznionego i prywatnego, usług dla ludności, rzemiosła, spółdzielczości, wytwórczości ludowej i artystycznej oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości prowadzonej na terytorium PRL przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz gospodarki materiałowej, a także turystyki, sprawy transportu lądowego, powietrznego i wodnego, łączności radiowej i telefonicznej, telekomunikacji i poczty; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością;

4) Kultury i Środków Przekazu należą sprawy polityki kulturalnej i informacyjnej państwa, w tym rozwoju kultury i sztuki, twórczości, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturalnego, prasy, radia i telewizji, wydawnictw, społecznego ruchu kulturalnego, współpracy kulturalnej z zagranicą oraz kontroli publikacji i widowisk;

5) Łączności z Polakami za Granicą należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo;

6) Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu należą sprawy realizacji aspiracji młodego pokolenia, społeczno-zawodowej adaptacji młodzieży, kultury fizycznej i sportu;

7) Mniejszości Narodowych i Etnicznych należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw;

8) Obrony Narodowej należą sprawy obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania obowiązków w dziedzinie umacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz przez obywateli, a także sprawy zakładów przemysłu obronnego;

9) Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa należą sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, gospodarki wodnej, dróg wodnych śródlądowych, meteorologii, hydrologii, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej;

10) Odpowiedzialności Konstytucyjnej należy prowadzenie postępowania w sprawie badania zasadności skierowanych do niej wniosków wstępnych o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej, podejmowanie uchwał w tym przedmiocie oraz przedstawianie Sejmowi sprawozdań z przeprowadzonych prac;

11) Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów należą sprawy kształtowania bieżącej i perspektywicznej polityki gospodarczej, a w szczególności systemu pieniężnego, kredytowego i podatkowego, płac i dochodów, budżetu i planów finansowych państwa, centralnych planów społeczno-gospodarczych i przestrzennego zagospodarowania kraju, funduszów celowych, ubezpieczeń majątkowych oraz ceł i statystyki;

12) Polityki Społecznej należą sprawy polityki socjalnej państwa, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o charakterze socjalnym, płac i zatrudnienia z punktu widzenia polityki socjalnej, ochrony praw rodziny, kosztów utrzymania, struktury demograficznej i zawodowej ludności, pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, problematyki kombatanckiej;

13) Regulaminowej i Spraw Poselskich należą sprawy związane ze stwierdzeniem ważności wyboru posłów, z wyrażeniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karno-sądowej, z warunkami wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia, z działalnością wojewódzkich zespołów poselskich, dotyczące wykładni i stosowania regulaminu Sejmu oraz dokonywania analiz skarg i wniosków kierowanych do Sejmu i jego organów;

14) Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością;

15) Samorządu Terytorialnego oraz Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej należą sprawy funkcjonowania samorządów terytorialnego i mienia komunalnego, gospodarki przestrzennej, komunalnej i mieszkaniowej;

16) Spraw Zagranicznych należą sprawy polityki zagranicznej państwa;

17) Sprawiedliwości należą sprawy przestrzegania prawa i praworządności, sądów, prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej, funkcjonowania samorządów adwokackiego i radcowskiego, sprawy przestrzegania praw człowieka;

18) Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej należą sprawy zadłużenia, kredytów obcych i ich alokacji, handlu zagranicznego, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej, transferu technologii, a także gospodarki morskiej, w tym morskiej floty handlowej, portów morskich, rybołówstwa morskiego oraz popularyzacji problematyki morskiej;

19) Systemu Gospodarczego, Przemysłu i Budownictwa należą sprawy restrukturyzacji gospodarki, przekształcania form własności, w tym głównie sektora państwowego, działań antymonopolistycznych, efektywności przemysłu, rynku kapitałowego i rynku pracy, a także samorządu pracowniczego i budownictwa; zakres działania Komisji obejmuje m.in. przemysł: hutniczy, ciężki, maszynowy, lekki, chemiczny, drzewny, materiałów budowlanych oraz wydobywczy (rud metali, węgla, siarki, soli, gazu), energetykę, gospodarkę energetyczną i paliwową;

20) Ustawodawczej należą sprawy ogólnej problematyki legislacyjnej, jednolitości prawa oraz kodyfikacji, współdziałania w organizowaniu procesu ustawodawczego i zapewnienie jego prawidłowości, rozpatrywania projektów ustaw i uchwał, koordynacja oraz współudział w przeprowadzaniu kontroli wprowadzania w życie i wykonywania ustaw i uchwał Sejmu;

21) Zdrowia należą sprawy ochrony zdrowia i pomocy społecznej.