Monitor Polski

M.P.2008.14.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2008 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M. P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392 i Nr 85, poz. 859 oraz z 2007 r. Nr 15, poz. 156, Nr 48, poz. 565 i Nr 86, poz. 925) w art. 8 w ust. 1 uchyla się pkt 19a.

Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.