Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2013.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2013 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32 i 819) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 144 uchyla się ust. 2;
2)
w art. 145 w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "3 miesiące" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy".

Do pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji Etyki Poselskiej i zastępcę przewodniczącego Komisji Etyki Poselskiej, którzy pełnią je w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, przepis art. 145 ust. 3 zdanie drugie uchwały, o której mowa w art. 1, stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.