Art. 1. - Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2011.104.1044

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.
Art.  1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, z późn. zm. 2 ) w art. 148a:

1)
uchyla się ust. 1;
2)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Skład Komisji do Spraw Unii Europejskiej, zwanej dalej w niniejszym rozdziale "Komisją", powinien odzwierciedlać proporcjonalnie reprezentację w Sejmie klubów i porozumień liczących co najmniej 15 posłów, z zastrzeżeniem ust. 7.";

3)
w ust. 3:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "klubu" dodaje się wyrazy "lub porozumienia",
b)
w pkt 1 po wyrazie "klubu" dodaje się wyrazy "lub porozumienia";
4)
uchyla się ust. 4;
5)
w ust. 5 skreśla się wyrazy "i 4";
6)
w ust. 7 skreśla się wyrazy "lub 4";
7)
w ust. 9 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "lub 4";
8)
w ust. 10 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "lub 4".
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2009 r. Nr 81, poz. 998, z 2010 r. Nr 10, poz. 87, Nr 79, poz. 972 i Nr 100, poz. 1174 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 136, Nr 18, poz. 186, Nr 33, poz. 387 i Nr 70, poz. 689.