Monitor Polski

M.P.2005.16.263

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2005 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, z 2003 r. Nr 23, poz. 337 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn,";

2) w załączniku do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej "Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych" po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn należą sprawy wynikające z konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn, w tym przestrzeganie równych szans obu płci w politycznym, gospodarczym i społecznym życiu kraju;".

Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.