Zm.: Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1980.27.145

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1980 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 21 listopada 1980 r.
o zmianie Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W uchwale Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 marca 1957 r. - Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski z 1976 r. Nr 21, poz. 94 oraz z 1980 r. Nr 24, poz. 109) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"Art. 2. 1. Posłowie są obowiązani:

a) brać udział w pracach Sejmu, a w szczególności uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu oraz komisji, do których zostali powołani,

b) utrzymywać więź z wyborcami, informować ich o aktualnych problemach państwa, zdawać sprawę ze swojej działalności i działalności Sejmu oraz przedstawiać postulaty i żądania wyborców.

2. Każdy poseł może wystąpić o wniesienie określonej sprawy pod obrady Sejmu lub komisji.

Art. 3. 1. Organ państwowy, wobec którego poseł w wykonaniu obowiązków poselskich podjął interwencję, do którego wniósł we własnym imieniu albo któremu przekazał do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, powinien załatwić je niezwłocznie, a gdy załatwienie interwencji, skargi lub wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - zawiadomić posła w terminie 14 dni o stanie rozpatrzenia sprawy i przewidzianym terminie załatwienia.

2. W przypadku niezałatwienia bądź niewłaściwego załatwienia interwencji, skargi lub wniosku poseł może przedstawić sprawę Marszałkowi Sejmu, który w razie potrzeby podejmie w tym zakresie odpowiednie środki.";

2)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. 1. Poseł stwierdza swą obecność na posiedzeniu Sejmu lub komisji podpisem na liście obecności.

2. W razie niemożności udziału w posiedzeniu Sejmu lub komisji poseł powinien w ciągu 7 dni usprawiedliwić swą nieobecność przed Marszałkiem Sejmu lub przewodniczącym komisji.

3. Poseł może z ważnych przyczyn zwrócić się do Prezydium Sejmu o udzielenie urlopu od wykonywania obowiązków poselskich.";

3)
w art. 20:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Prezydium Sejmu stoi na straży praw Sejmu, zapewnia realizację programów prac Sejmu i jego organów, czuwa nad właściwym tokiem i terminowością prac Sejmu, reprezentuje Sejm na zewnątrz, czuwa nad prawidłowym stosowaniem regulaminu Sejmu oraz zapewnia spokój i porządek na terenie sejmowym.

2. Prezydium Sejmu organizuje współpracę i wymianę doświadczeń między komisjami, koordynuje działania komisji, może zlecać im rozpatrywanie określonych spraw oraz określa formy współdziałania komisji z wojewódzkimi zespołami poselskimi.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

"21. Prezydium Sejmu może wniosek w sprawie powołania członka Rady Ministrów skierować do właściwej komisji w celu przedstawienia opinii.",

c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Prezydium Sejmu czuwa nad przestrzeganiem przez organy administracji państwowej obowiązku udostępniania posłom informacji i danych, niezbędnych do wykonywania mandatu poselskiego, oraz obowiązku załatwiania przez te organy wnoszonych przez posłów interwencji, skarg i wniosków.";

4)
art. 29 otrzymuje brzmienie:

"Art. 29. 1. Kancelaria Sejmu jest organem wykonawczym i doradczym Sejmu oraz jego organów.

2. Kancelaria Sejmu podlega Prezydium Sejmu. Nadzór nad Kancelarią Sejmu sprawuje Marszałek Sejmu.

3. Kancelarią Sejmu kieruje Szef Kancelarii Sejmu, powoływany i odwoływany przez Prezydium Sejmu. Szef Kancelarii Sejmu ponosi odpowiedzialność za działania pracowników Kancelarii.

4. Zakres działania oraz organizację Kancelarii Sejmu określa statut uchwalony przez Prezydium Sejmu.";

5)
w art. 30 po pkt 19 dodaje się pkt 191 w brzmieniu:

"191) Skarg i Wniosków,";

6)
w art. 31:
a)
w ust. 1:
w lit. a) na końcu dodaje się wyrazy "i uchwał",
po lit. b) dodaje się lit. b1) w brzmieniu:

"b1) rozpatrywanie i opiniowanie założeń projektów ustaw i uchwał,",

b)
dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Kierownicy resortów, urzędów oraz instytucji lub ich zastępcy obowiązani są na żądanie komisji uczestniczyć w posiedzeniach komisji, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące ich zakresu działania.

4. Komisja może również wzywać inne osoby w celu złożenia informacji i wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad lub badań komisji.

5. Komisje działają na podstawie planów pracy.";

7)
w art. 32 lit. h) skreśla się;
8)
po art. 32 dodaje się art. 321 w brzmieniu:

"Art. 321. 1. Do zadań Komisji Skarg i Wniosków należy w szczególności:

a) dokonywanie analiz spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków przez organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne i wykorzystywaniem przez te jednostki skarg i wniosków dla usprawnienia ich działalności,

b) rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Sejmu i jego organów, nadawanie im biegu oraz czuwanie nad ich należytym załatwianiem przez właściwe organy państwowe,

c) przedstawianie Sejmowi i jego organom wniosków wynikających z dokonywanych analiz i rozpatrywania spraw, o których mowa w przepisach poprzedzających, a dotyczących doskonalenia działalności organów, jednostek organizacyjnych i organizacji wymienionych w tych przepisach.

2. Tryb pracy Komisji Skarg i Wniosków, a zwłaszcza zasady jej współdziałania z innymi komisjami, określa Prezydium Sejmu.";

9)
w art. 34:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezydium komisji kieruje pracami komisji, a w szczególności:

a) opracowuje projekty planów pracy komisji,

b) ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń,

c) czuwa nad przygotowaniem posiedzeń,

d) zapewnia członkom komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów,

e) wyznacza sprawozdawców (referentów) na posiedzenia komisji.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. Prezydium komisji, opracowując projekty planów pracy komisji oraz ustalając porządek dzienny posiedzenia, bierze pod uwagę wnioski poszczególnych posłów oraz wojewódzkich zespołów poselskich.";

10)
w art. 36:
a)
w ust. 2 wyrazy "przedstawiciele, o ile do udziału w posiedzeniu będą należycie upoważnieni" zastępuje się wyrazami "upoważnieni przedstawiciele",
b)
po ust. 5 dodaje się ust. 51 w brzmieniu:

"51. Na posiedzeniu komisji, za zgodą jej przewodniczącego, mogą być obecni dziennikarze prasy, radia i telewizji.";

11)
w art. 39:
a)
w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wnioski komisje przekazują Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, która rozpatruje całość projektów i przedstawia je wraz ze swoimi wnioskami na plenum Sejmu, informując o nie uwzględnionych podstawowych wnioskach poszczególnych komisji.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów może powoływać międzykomisyjne zespoły poselskie dla rozpatrzenia określonych problemów społeczno-gospodarczych, dotyczących projektów budżetu i narodowego planu społeczno-gospodarczego, powołując do tych zespołów członków Komisji oraz posłów należących do innych komisji.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W trybie określonym w ust. 1-2 rozpatrywane są również założenia projektów budżetu i narodowego planu społeczno-gospodarczego, jak również sprawozdania Rządu z wykonania budżetu i narodowego planu społeczno-gospodarczego.";

12)
w art. 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Odpowiedzi organów państwowych na dezyderaty oraz informacje tych organów o przebiegu realizacji dezyderatów rozpatrywane są na posiedzeniach komisji.";

13)
w art. 42 w ust. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "jak również o informacje o przebiegu realizacji wniosków wynikających z tej opinii. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 41 ust. 5.";
14)
w art. 45 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Przy ustalaniu porządku dziennego Prezydium Sejmu bierze pod uwagę wnioski poszczególnych posłów, komisji oraz wojewódzkich zespołów poselskich.";
15)
w art. 47:
-
w lit. g) po wyrazie "informacje" dodaje się wyrazy "oraz sprawozdania",
-
po lit. g) dodaje się lit. g1) w brzmieniu:

"g1) założenia narodowych planów społeczno-gospodarczych,",

-
w lit. k) na początku dodaje się wyrazy "rezolucje oraz";
16)
po art. 47 dodaje się art. 471 w brzmieniu:

"Art. 471. Marszałek Sejmu może przedstawiać Prezesowi Rady Ministrów sprawy podnoszone na posiedzeniach Sejmu z wnioskiem o zajęcie stanowiska.";

17)
w art. 53 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do projektów uchwał Sejmu.";

18)
w art. 55:
a)
w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"O posiedzeniu Komisji, na którym odbyć się ma pierwsze czytanie projektu ustawy lub uchwały Sejmu, zawiadamia się wszystkich posłów.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

"21. Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu kieruje się w szczególności projekty ustaw o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, projekty ustaw budżetowych i uchwał o narodowych planach społeczno-gospodarczych, projekty kodeksów oraz innych ustaw i uchwał o istotnym znaczeniu społecznym.";

19)
w art. 56:
a)
w ust. 1 lit. a) wyraz "wnioskodawcę" zastępuje się wyrazami "wnioskodawcę, pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy",
b)
w ust. 2 wyrazy "na posiedzeniu Sejmu" skreśla się,
c)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Każdy poseł może wziąć udział w posiedzeniu komisji, na którym odbyć się ma pierwsze czytanie projektu ustawy (uchwały), albo pisemnie zgłosić uwagi lub propozycje poprawek.";

20)
w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komisja problemowo właściwa oraz Komisja Prac Ustawodawczych przedstawiają Sejmowi wspólne sprawozdanie o projekcie ustawy.";

21)
w art. 83 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zapytania mogą być składane także ustnie na plenarnym posiedzeniu Sejmu, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru Marszałkowi Sejmu w terminie określonym w ust. 1.";

22)
w art. 84 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Marszałek Sejmu może jednak dopuścić postawienie pytania dodatkowego, na które uzupełniającej odpowiedzi udziela się niezwłocznie.";

23)
w art. 85 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W porządku dziennym posiedzenia Sejmu można przewidzieć także zgłaszanie zapytań na początku posiedzenia, udzielanie zaś odpowiedzi na te zapytania w końcowej jego części."

Marszałek Sejmu ogłosi w Monitorze Polskim jednolity tekst Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z uwzględnieniem zmian ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, z zastosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, artykułów, ustępów, punktów i liter.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.