Zm.: postanowienie o nadaniu tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2008.57.517

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2008 r.
zmieniające postanowienie o nadaniu tytułu profesora

nr 115-8-08

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) postanawia się, co następuje:

W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. nr 115-4-08 o nadaniu tytułu profesora (M. P. Nr 53, poz. 471) w części II. TYTUŁ PROFESORA pozycja sztuk muzycznych otrzymuje brzmienie:

"Jolanta SZULAKOWSKA-KULAWIK"

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 30 czerwca 2008 r.