Monitor Polski

M.P.1998.41.566

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 1998 r.

POSTANOSWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 września 1998 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia.

Rej. 69/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) postanawia się, co następuje:

§  1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczenia (Monitor Polski Nr 24, poz. 343) wprowadza się następującą zmianę:

poz. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. s. Rajczak Stefania".

§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 maja 1998 r.