Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń. - M.P.2004.32.567 - OpenLEX

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.32.567

Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 marca 2004 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 223/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) postanawia się, co następuje:

W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M. P. z 2004 r. Nr 6, poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

poz. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. ks. Mukans Juris",

poz. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Raginis Romuald".

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 7 października 2003 r.