Zm.: postanowienie o nadaniu orderów.

Monitor Polski

M.P.2012.435

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2012 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów

Rej. 14/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) postanawia się, co następuje:

W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. rej. 723/2011 o nadaniu orderów wprowadza się następującą zmianę:

poz. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Szełęga Tadeusz,".

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 16 grudnia 2011 r.