Monitor Polski

M.P.1998.45.627

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 października 1998 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

Rej. 73/97 MPM

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) postanawia się, co następuje:

§  1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z 1998 r. Nr 6, poz. 125) wprowadza się następującą zmianę:
1. poz. 480 otrzymuje brzmienie:

"480. Witkowska Pelagia c. Wincentego".

§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 grudnia 1997 r.