Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.18.280

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 marca 1998 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

Rej.75/97 MPM

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) postanawia się, co następuje:

W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski z 1998 r. Nr 6, poz. 128) wprowadza się następujące zmiany:
1)
poz. 495 otrzymuje brzmienie:

"495. Pilipczuk Jerzy s. Aleksandra",

2)
poz. 496 otrzymuje brzmienie:

"496. Pilipczuk Eugenia c. Jana".

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 19 grudnia 1997 r.