Monitor Polski

M.P.1997.19.182

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 1996 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

Rej. 81 /96

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) postanawia się, co następuje:

§  1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1996 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski Nr 59, poz. 552) wprowadza się następującą zmianę:

poz. 88 otrzymuje brzmienie:

"88. Niewiara Henryka c. Franciszka".

§  2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 3 lipca 1996 r.