Zm.: postanowienia dotyczące podporządkowania państwowych gospodarstw rybackich.

Monitor Polski

M.P.1960.46.219

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 1960 r.

UCHWAŁA Nr 157
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 maja 1960 r.
w sprawie zmiany postanowień, dotyczących podporządkowania państwowych gospodarstw rybackich.

W uchwale nr 232 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie przekazania radom narodowym państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, podporządkowanych wojewódzkim zjednoczeniom państwowym gospodarstw rolnych i rejonowym zarządom rybactwa (Monitor Polski Nr 55, poz. 318), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 skreśla się wyrazy "i rejonowym zarządom rybactwa",
2)
w § 2 pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy "i państwowych gospodarstw rybackich",
3)
w § 2 pkt 4 skreśla się wyrazy "i rejonowych zarządów rybactwa".
Traci moc uchwała nr 331 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie zmiany terminu podporządkowania państwowych gospodarstw rybackich radom narodowym (Monitor Polski Nr 75, poz. 397).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.