Monitor Polski

M.P.1960.31.154

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1960 r.

OKÓLNIK
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW I MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 marca 1960 r.
zmieniający okólnik z dnia 29 stycznia 1960 r. w sprawie korygowania podstawy obliczenia funduszu zakładowego.

W okólniku Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1960 r. w sprawie korygowania podstawy obliczenia funduszu zakładowego (Monitor Polski Nr 17, poz. 87) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:

"4) koszty związane z jednorazowym spisaniem pozostałych 50% wartości przedmiotów nietrwałych spisywanych w wykonaniu przepisów § 3 uchwały nr 151 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zapobiegania tworzeniu się oraz upłynniania zbędnych zapasów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i w przedsiębiorstwach obrotu materiałami zaopatrzeniowymi (Monitor Polski Nr 52, poz. 249).";

2) uchyla się ust. 3, a dotychczasowy ust. 4 otrzymuje kolejną numerację 3.