Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim. - M.P.1972.23.135 - OpenLEX

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1972.23.135

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 1972 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 22 marca 1972 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. III lit. c wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w obwieszczeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1971 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski Nr 22, poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tekście obwieszczenia oraz w tytule załącznika wyrazy "według stanu na dzień 1 lutego 1971 r." zastępuje się wyrazami: "według stanu na dzień 1 marca 1972 r.",
2)
w wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia:
a)
skreśla się pozycje oznaczone lp.: 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 33, 48, 50 i 52,
b)
rubryki 2, 3 i 4 wykazu uzupełnia się wyrazami:

pod lp. 31:

– w rubryce 2 - "14.VI.1971 r."

– w rubryce 3 - "za rok 1970"

– w rubryce 4 - "1971 r. Nr 34, poz. 224"

pod lp. 32:

– w rubryce 2 - "14.VI.1971 r."

– w rubryce 3 - "za rok 1970"

– w rubryce 4 - "1971 r. Nr 34, poz. 223",

c)
dodaje się pozycje oznaczone lp. 41a i 53a-e w brzmieniu:
Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
41a30.VI.1969 r.w sprawie wytycznych o planowym budownictwie na wsi i o wymianie łatwo zapalnych pokryć dachowych oraz w sprawie zespołów odbudowy, przebudowy lub budowy wsi i ramowego regulaminu dla tych zespołów1969 r. Nr 33,

poz. 245

53a24.II.1971 r.w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy kruszywa budowlanego1971 r. Nr 16,

poz. 113

53b26.X.1971 r.w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia1971 r. Nr 53,

poz. 345

53c2.XI.1971 r.w sprawie uchylenia przepisów dotyczących odbywania wstępnego stażu pracy absolwentów szkół w resorcie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych1971 r. Nr 54,

poz. 355

53d30.XI.1971 r.w sprawie zmiany przepisów o normatywach cykli budowy1971 r. Nr 57,

poz. 368

53e1)18.I.1972 r.w sprawie zasad i trybu realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych1972 r. Nr 8,

poz. 55

1) oraz Ministra Gospodarki Komunalnej.