Monitor Polski

M.P.1971.27.176

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 1971 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 28 kwietnia 1971 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. III lit. c) wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa z dnia 15 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych, ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski Nr 17, poz. 151), wprowadza się następujące zmiany:
1) w tekście obwieszczenia oraz w tytule załącznika wyrazy "według stanu na dzień 1 lutego 1969 r." zastępuje się wyrazami "według stanu na dzień 1 kwietnia 1971 r.",
2) w wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia:
a) skreśla się pozycje oznaczone lp. 5, 19, 24, 27, 32, 34, 40, 42, 52, 54,
b) kolumnę 4 wykazu uzupełnia się wyrazami:

pod lp. 3 - "i 1970 r. Nr 42, poz. 319",

pod lp. 23 - "i 1970 r. Nr 39, poz. 289",

c) dodaje się pozycje oznaczone lp. 12a-12c, 19, 34a- 34c, 47a-47c i 58 w brzmieniu:
Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
12a1)20.II.1969 r.w sprawie ewidencji gruntów1969 r. Nr 11, poz. 98
12b15.XII.1969 r.w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych1969 r. Nr 53, poz. 424
12c.12)17.XI.1970 r.w sprawie zwolnień od opłat oraz dokonywania rozliczeń związanych z przekazywaniem nieruchomości na terenie gromad1970 r. Nr 39, poz. 290
1910.X.1970 r.w sprawie ustalenia obszaru, na którym prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę1970 r. Nr 34, poz. 270
34a27.III.1969 r.w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych1969 r. Nr 15, poz. 118
34b10.II.1970 r.w sprawie urzędowej kontroli jakości materiału siewnego1970 r. Nr 6, poz. 56
34c10.VIII.70 r.w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1971 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem1970 r. Nr 27, poz. 231
47a6.I.1969 r.w sprawie rejonizacji hodowli koni1969 r. Nr 2, poz. 16
47b16.IV.1969 r.w sprawie organizacji ośrodków hodowli koni oraz zniesienia ośrodków hodowli innych zwierząt gospodarskich1969 r. Nr 17, poz. 146
47c9.I.1970 r.w sprawie zasad i trybu uznawania ferm drobiu za zarodowe i reprodukcyjne oraz uznawania materiału zarodowego drobiu1970 r. Nr 2, poz. 22
5827.X.1970 r.Sprawy osobowe

Zarządzenie Ministra Rolnictwa

1970 r. Nr 37, poz. 280
w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa"

12) i Ministra Finansów oraz Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.