Zm.: obwieszczenie w sprawie ogłoszenia zmian w taryfach składek za ubezpieczenia umowne ludności.

Monitor Polski

M.P.1988.34.310

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1988 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 5 grudnia 1988 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w taryfach składek za ubezpieczenia umowne ludności.

1.
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się:
1)
zmianę w taryfie składek za ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego, stanowiącej załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia domków letniskowych oraz mienia ruchomego i taryfy składek za te ubezpieczenia (Monitor Polski Nr 38, poz. 257),
2)
zmianę w taryfie składek za ubezpieczenie bagażu podróżnego, stanowiącej załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia bagażu podróżnego i taryfy składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 38, poz. 258 i z 1988 r. Nr 19, poz. 173),
3)
zmianę w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, stanowiącej załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia i taryfy składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 45, poz. 290),
4)
zmianę w taryfie składek za ubezpieczenie statków powietrznych oraz statków żeglugi śródlądowej od uszkodzeń, stanowiącej załącznik nr 3 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia statków powietrznych od uszkodzeń (aerocasco), ogólnych warunków ubezpieczenia statków powietrznych od uszkodzeń (casco) i taryfy składek za te ubezpieczenia (Monitor Polski Nr 41, poz. 268),
5)
zmianę w taryfie składek za ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo), stanowiącej załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) i taryfy składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 44, poz. 287).
2.
Zmiany wymienione w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego obwieszczenia.
3.
Zmiany wymienione w ust. 1 zostały zatwierdzone uchwałą nr 125 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 16 listopada 1988 r.
4.
Zmiany wymienione w ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANY W TARYFACH SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA UMOWNE LUDNOŚCI

W taryfach składek za ubezpieczenia umowne ludności wprowadza się następujące zmiany:

1) w taryfie składek za ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Dla umów ubezpieczenia zawieranych z osobami fizycznymi w sposób odmienny od przyjętego w ogólnych warunkach odrębne stawki taryfowe ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń.",

2) w taryfie składek za ubezpieczenie bagażu podróżnego dodaje się § 5 w brzmieniu:

"§ 5. Dla umów ubezpieczenia zawieranych z osobami fizycznymi w sposób odmienny od przyjętego w ogólnych warunkach odrębne stawki taryfowe ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń.",

3) w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Dla umów ubezpieczenia zawieranych w sposób odmienny od przyjętego w ogólnych warunkach odrębne stawki taryfowe ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń.",

4) w taryfie składek za ubezpieczenie statków powietrznych oraz statków żeglugi śródlądowej od uszkodzeń dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Dla umów ubezpieczenia zawieranych w sposób odmienny od przyjętego w ogólnych warunkach odrębne stawki taryfowe ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń.",

5) w taryfie składek za ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dla umów ubezpieczenia zawieranych w sposób odmienny od przyjętego w ogólnych warunkach odrębne stawki taryfowe ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń."