Zm.: obwieszczenie w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.

Monitor Polski

M.P.1988.34.311

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1988 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 5 grudnia 1988 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.

1.
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie, stanowiących załącznik do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie (Monitor Polski Nr 44, poz. 288, z 1986 r. Nr 18, poz. 134 i Nr 33, poz. 249 oraz z 1988 r. Nr 19, poz. 175), zatwierdzone uchwałą nr 129 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 16 listopada 1988 r.
2.
Zmiany wymienione w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszego obwieszczenia.
3.
Zmiany wymienione w ust. 1 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA RODZINNEGO NA ŻYCIE

W ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 28 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pozostałemu przy życiu małżonkowi po zmarłym ubezpieczonym, który opłacał składki co najmniej za okres 12 miesięcy, pod warunkiem że w dniu zgonu ubezpieczonego wdowa przekroczyła 50 lat życia, a wdowiec 55 lat życia, lub bez względu na wiek, jeżeli są inwalidami I lub II grupy i zrezygnują z własnego ubezpieczenia rodzinnego na życie, jeżeli takie posiadają; ubezpieczenie wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym małżonek ubezpieczonego zawarł ponownie związek małżeński."

2) w § 28 skreśla się ust. 5, a dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie ust. 5.