Zm.: obwieszczenie w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2008.16.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 19 lutego 2008 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się, co następuje:
W obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (M. P. Nr 89, poz. 971) w załączniku "Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w lp. 43 kolumna nr 6 otrzymuje brzmienie: "Miasto Tarnobrzeg";
2)
w lp. 64:
a)
kolumna nr 3 otrzymuje brzmienie: "20,00 (17,00)",
b)
kolumna nr 6 otrzymuje brzmienie: "Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.";
3)
w lp. 100 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie: "Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku";
4)
w lp. 116 kolumna nr 6 otrzymuje brzmienie: "Polska Organizacja Turystyczna".
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).