Zm.: niektóre zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Monitor Polski

M.P.1991.4.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1991 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 31 grudnia 1990 r.
zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Na podstawie art. 52 ust. 4, art. 99 ust. 5, art. 109 ust. 2, art. 121 ust. 2, art. 123 ust. 2 i art. 127 ust. 4 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12, z 1984 r. Nr 35, poz. 186, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 14, poz. 89) oraz § 52 ust. 1 i § 105 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 24, poz. 176, z 1973 r. Nr 29, poz. 165 i z 1989 r. Nr 2, poz. 7) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 września 1967 r. w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych (Monitor Polski Nr 52, poz. 261, z 1973 r. Nr 38, poz. 232 i z 1976 r. Nr 8, poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 3 skreśla się wyrazy "po zasięgnięciu opinii jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem górniczym",
2)
w § 10 skreśla się ust. 3 i 4,
3)
w § 17 skreśla się wyrazy "oraz dyrektorowi (kierownikowi) jednostki nadrzędnej nad tym przedsiębiorstwem".
W zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 maja 1968 r. w sprawie prowadzenia rejestru mierniczych górniczych, geologów górniczych i asystentów mierniczego górniczego (Monitor Polski Nr 22, poz. 148) skreśla się § 8.
W zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kryteriów oceny zagrożenia wodnego oraz zasad i sposobu zaliczania złóż kopalin lub ich części do poszczególnych stopni zagrożenia (Monitor Polski Nr 5, poz. 46) w § 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy "zaopiniowany przez jednostkę bezpośrednio nadrzędną nad przedsiębiorstwem górniczym".
W zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kryteriów oceny zagrożenia wodnego oraz zasad i sposobu zaliczania złóż soli do poszczególnych stopni zagrożenia (Monitor Polski Nr 5, poz. 47) w § 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy "zaopiniowany przez jednostkę bezpośrednio nadrzędną nad przedsiębiorstwem górniczym".
W zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kryteriów zagrożeń tąpaniami złóż węgla kamiennego (Monitor Polski Nr 5, poz. 48) w § 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy "zaopiniowany przez jednostkę bezpośrednio nadrzędną nad przedsiębiorstwem górniczym".
W zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 stycznia 1970 r. w sprawie ustalania kategorii zagrożenia złóż kopalin wyrzutami gazów i skał oraz sposobu ustalania granic pól zagrożonych tymi wyrzutami w podziemnych zakładach górniczych (Monitor Polski Nr 5, poz. 50) w § 5 w ust. 1 skreśla się wyrazy "zaopiniowany przez jednostkę bezpośrednio nadrzędną nad przedsiębiorstwem górniczym".
W zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 sierpnia 1972 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej w przedsiębiorstwie górniczym (Monitor Polski Nr 44, poz. 238) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 2 wyrazy "w jednostce bezpośrednio nadrzędnej nad przedsiębiorstwem górniczym lub innej jednostce organizacyjnej danego resortu, sporządzającej dokumentację dla przedsiębiorstw górniczych tego resortu" zastępuje się wyrazami "w innym miejscu",
2)
w § 6 w ust. 2 skreśla się wyrazy "akceptowany przez jednostkę organizacyjną bezpośrednio nadzorującą to przedsiębiorstwo".
W zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 stycznia 1975 r. w sprawie zatwierdzania osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładów górniczych (Monitor Polski Nr 2, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 skreśla się ust. 2,
2)
w § 4 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "oświadczenie to powinno być potwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego, a w razie zgłoszenia na stanowisko kierownika ruchu - przez dyrektora przedsiębiorstwa lub jednostki nadrzędnej",
3)
w § 11 w ust. 2 skreśla się wyrazy "zgodnie z ramowym zakresem czynności, ustalonym dla osób sprawujących dozór ruchu przez dyrektora jednostki bezpośrednio nadzorującej i kontrolującej przedsiębiorstwo górnicze".
W zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu zatwierdzania oraz zmian programu ochrony terenów górniczych (Monitor Polski Nr 17, poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 2 skreśla się wyrazy "i zatwierdzone przez jednostkę bezpośrednio nadzorującą i kontrolującą działalność tego przedsiębiorstwa",
2)
w § 5 w ust. 3 skreśla się wyrazy "w porozumieniu z jednostkami bezpośrednio nadzorującymi i kontrolującymi te przedsiębiorstwa",
3)
w § 6 skreśla się ust. 2,
4)
skreśla się § 7,
5)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Uzgodniony program ochrony terenów górniczych i jego zmiany przedsiębiorstwo górnicze przesyła do właściwego wojewody oraz okręgowego urzędu górniczego."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.