Monitor Polski

M.P.1960.45.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 6 maja 1960 r.
zmieniające instrukcję z dnia 5 lutego 1960 r. w spawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

W wykonaniu § 2 uchwały nr 52 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 90) zarządza się, co następuje:
§  1. W instrukcji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 ust. 1 skreśla się pkt 2;
2) załącznik do instrukcji otrzymuje brzmienie następujące:

"Załącznik do instrukcji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. (poz. 105).

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANO-MONTAŻOWE, DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ BANKOWEJ KOREKTY PLANOWANEGO FUNDUSZU PŁAC

Współczynnik korekty
I. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
1.Przedsiębiorstwa Geologiczno-Inżynierskie Budownictwa0,8
2.Przedsiębiorstwa Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych "Energomontaż"1,0
3.Przedsiębiorstwa Montażu Elektrycznego "Elektrobudowa"1,0
4.Przedsiębiorstwa Montażu Aparatury Pomiarowej i Automatyki "Energo-Aparatura"1,0
5.Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych "Termoizolacja"0,7
6.Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Kotłowych, Chemicznych i Zbiorników "Mostostal"1,0
7.Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Chłodniczych i Chemicznych "Mostostal"1,0
8.Przedsiębiorstwo Urządzeń Wentylacyjnych "Klimat"1,0
9.Zarząd Budowy Pieców Przemysłowych0,7
10.Przedsiębiorstwa Robót Elewacyjnych Budownictwa0,9
11.Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal"1,0
12.Przedsiębiorstwa "Instalacje Przemysłowe"1,0
13.Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych "Elektromontaż"1,0
14.Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Ziemnych1,0
15.Przedsiębiorstwa robót instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych) podległe zarządom budownictwa ogólnego w Bydgoszczy, Gdańsku, Radomiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie, Bielsku, Katowicach, Gliwicach i Wrocławiu1,0
II. Zarząd Budownictwa Terenowego.
16.Przedsiębiorstwa robót instalacyjnych1,0
17.Przedsiębiorstwa transportowe i sprzętowe:
a) dla usług transportowych i sprzętowych0,8
b) dla usług przeładunkowych1,0
III. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki.
18.Zjednoczenie Budownictwa Górniczego:
a) Przedsiębiorstwa Robót Górniczych1,1
b) Przedsiębiorstwa Transportu i Sprzętu Budownictwa Górniczego0,6
19.Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego1,0
20.Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych Przemysłu Węglowego1,0
21.Przedsiębiorstwo Energo-Montażowe Przemysłu Węglowego1,0
22.Przedsiębiorstwo Instalacyjne Przemysłu Węglowego1,0
IV. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego.
23.Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe0,5
24.Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Spichrzowych1,0
25.Przedsiębiorstwa Budowy Gazowni i Urządzeń Gazowniczych0,5
26.Zjednoczenie Budowy Kopalni Rud dla przedsiębiorstw:
a) Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni Rud – Częstochowa1,1
b) Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni Rud – Bytom1,1
c) Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni Rud – Bolesławiec1,1
d) Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Kopalni Rud w Częstochowie1,0
e) Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Kopalni Rud Żelaza0,5
f) Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni Rud Nieżelaznych – Gliwice0,7
g) Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Kopalni Rud Miedzi – Wrocław – wyłącznie w zakresie robót montażowych1,0
V. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego.
27.Zakłady Remontowo-Montażowe w Bielsku, Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu1,0
28.Łódzkie Zakłady Remontu Maszyn Elektrycznych1,0
VI. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu.
29.Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowe w Łodzi i Chojnicach1,0
VII. Ministerstwo Rolnictwa.
30.Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Rolnictwa0,8
31.Przedsiębiorstwa robót wodno-melioracyjnych0,8
32.Zakłady instalacyjno-montażowe1,0
VIII. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej.
33.Przedsiębiorstwa robót rozbiórkowo-porządkowych0,7
34.Przedsiębiorstwa robót instalacyjnych1,0
35.Miejskie Przedsiębiorstwo Remontu Dźwigów Osobowych w Warszawie0,5
36.Przedsiębiorstwa transportowe i sprzętowe oraz bazy remontowe taboru komunikacyjnego i sprzętu budowlanego:
a) dla usług transportowych i sprzętowych0,8
b) dla usług remontowych0,5
c) dla usług przeładunkowych1,0
IX. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego.
37.Przedsiębiorstwo Robót Montażowych Przemysłu Chemicznego1,0
38.Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Chemicznego1,0
39.Przedsiębiorstwo Budowy Kopalnictwa Surowców Chemicznych0,8
40.Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Przemysłu Nieorganicznego – wyłącznie w zakresie robót montażowych1,0
41.Przedsiębiorstwo Państwowe "Naftobudowa"0,7
42.Państwowe Przedsiębiorstwo Montażowe Zjednoczenia Przemysłu Organicznego "ERG"1,0
X. Ministerstwo Komunikacji.
43.Kieleckie i Płockie przedsiębiorstwa robót mostowych oraz oddział robót mostowych Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych – wyłącznie w zakresie montażu konstrukcji1,0
44.Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 15 – wyłącznie w zakresie montażu konstrukcji1,0
45.Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Kolejowych0,9
XI. Ministerstwo Łączności.
46.Przedsiębiorstwa robót telekomunikacyjnych – wyłącznie w zakresie:
a) montażu urządzeń stacyjnych1,0
b) związanych z nimi robót instalacyjnych1,0
47.Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych w zakresie:
a) montaż urządzeń stacyjnych1,0
b) związanych z nimi robót instalacyjnych1,0
c) montażu urządzeń radiowych1,0
XII.Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane.
48.Oddział Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych1,0
49.Oddział Produkcji Materiałów Budowlanych0,8
XIII.Inne jednostki przedsiębiorstw budowlano-montażowych różnych resortów
50.Przedsiębiorstwa inżynieryjne wszystkich resortów – wyłącznie w zakresie robót ziemnych i minerskich0,8
51.Przedsiębiorstwa ogólnobudowlane – wyłącznie w zakresie robót elewacyjnych0,9
52.Wyodrębnione organizacyjnie jednostki usług transportowych:
a) dla usług przewozowych0,8
b) dla usług przeładunkowych1,0
53.Wyodrębnione zakłady produkcji pomocniczej w zakresie branży mineralnej, produkcji betonów i drzewnej0,8
XIV.W stosunku do przedsiębiorstw, dla których wprowadza się bankową korektę funduszu płac w ograniczonym zakresie w odniesieniu tylko do niektórych robót i usług, dopuszcza się tę korektę wyłącznie pod warunkiem stwierdzenia przez właściwy oddział banku finansującego, że zasady planowania zadań produkcyjnych i funduszu płac oraz ewidencja ich wykonania pozwalają na odrębne ich skontrolowanie.".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.