Zm.: instrukcja z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.

Monitor Polski

M.P.1958.80.463

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 1958 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 października 1958 r.
zmieniająca instrukcję z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.

Na podstawie § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa (Dz. U. Nr 15, poz. 67) oraz w związku z zarządzeniem nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1958 r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi (Monitor Polski Nr 60, poz. 336) zarządza się, co następuje:
§ 14 instrukcji Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów (Monitor Polski Nr 34, poz. 194) otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Podstawę obliczenia wynagrodzenia procentowego sołtysa stanowią:

1) odbitki zestawień wpłat na wszelkie należności zainkasowane i wpłacone przez sołtysa;

2) odbitki zestawień wpłat dokonanych bezpośrednio przez dłużników do kasy gromadzkiej rady narodowej z tytułu:

a) podatku gruntowego,

b) Państwowego Funduszu Ziemi,

c) składki na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe,

d) równoważnika pieniężnego za nie wykonane dostawy obowiązkowe;

3) dowody wpłat dokonanych bezpośrednio przez dłużników do kasy lub na rachunek w Narodowym Banku Polskim:

a) wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej - z tytułu podatku gruntowego i Państwowego Funduszu Ziemi,

b) inspektoratu powiatowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń - z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe.

2. Obliczenie i wypłatę wynagrodzenia dla sołtysa przeprowadza się w sposób następujący:

1) Sekretarz gromadzki w odpowiednim czasie składa w wydziale finansowym prezydium powiatowej rady narodowej zapotrzebowanie na sumę, jaka mu będzie potrzebna na wypłatę wynagrodzenia sołtysom za inkaso w nadchodzącym kwartale. Wydział finansowy po skontrolowaniu zasadności zapotrzebowania ustala i przelewa odpowiednie kwoty w ratach miesięcznych na rachunek bieżący prezydium gromadzkiej rady narodowej, traktując je jako zaliczkę do rozliczenia.

2) Wydziały finansowe i inspektoraty powiatowe Państwowego Zakładu Ubezpieczeń bezzwłocznie po upływie miesiąca, na podstawie dowodów wpłat wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. a) i b), sporządzają i przesyłają do biur gromadzkich wykazy bezpośrednich wpłat. W wykazach wymienia się nazwy wsi i ogólne kwoty bezpośrednich wpłat, jakie zostały dokonane z tych wsi w ubiegłym miesiącu.

3) Sekretarz gromadzki, na podstawie odbitek zestawień wpłat wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz wykazów bezpośrednich wpłat otrzymanych z wydziału finansowego i inspektoratu powiatowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, sporządza w dwóch egzemplarzach listę płatniczą. W liście płatniczej wymienia nazwiska i imiona sołtysów i uwidacznia w osobnych kolumnach: sumy kwot (według rodzajów należności) zarówno zainkasowanych przez sołtysa (ust. 1 pkt 1), jak i wpłaconych bezpośrednio przez dłużników do kasy gromadzkiej ze wsi, na których terenie sołtys prowadzi inkaso (ust. 1 pkt 2), a następnie kwoty bezpośrednich wpłat z wykazów wydziału finansowego i inspektoratu powiatowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń; wyprowadza sumy ogólne stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wynagrodzenia dla każdego sołtysa i oblicza wynagrodzenie według ustalonych stawek procentowych; zamyka i podpisuje listę płatniczą i po zatwierdzeniu do wypłaty dokonuje wypłaty wynagrodzenia w ciężar wydatków budżetu jednostkowego powiatu. Kopię listy płatniczej sekretarz gromadzki bezzwłocznie przesyła do wydziału finansowego, na podstawie której wydział finansowy księguje rozliczenie zaliczki.

4) Obliczenie i wypłata wynagrodzenia sołtysom powinna nastąpić najdalej w ciągu czternastu dni po upływie miesiąca.

3. Wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych mogą, w zależności od miejscowych warunków, wprowadzić odmienny niż określono w ust. 2 tryb obliczania i wypłaty wynagrodzenia sołtysom, jeżeli ten odmienny tryb przyczyni się do przyspieszenia wypłaty tych wynagrodzeń przy jednoczesnym zapewnieniu należytej kontroli wypłat.

4. Wynagrodzenie z tytułu inkasa należności funduszu gromadzkiego oblicza sekretarz gromadzki w osobnej liście płatniczej i wypłaca je sołtysom ze środków tego funduszu bezpośrednio po dokonaniu obliczenia, nie później jednak niż w terminie określonym dla wypłaty wynagrodzenia za inkaso podatków."