Monitor Polski

M.P.1956.2.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1956 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 grudnia 1955 r.
zmieniająca instrukcję z dnia 15 marca 1955 r. w sprawie planowania budżetowego oraz sposobu zarachowania w roku 1955 obowiązkowych świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne w gromadach, miastach nie stanowiących powiatów i osiedlach.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) ustala się, co następuje:
§  1. W instrukcji Ministra Finansów z dnia 15 marca 1955 r. w sprawie planowania budżetowego oraz sposobu zarachowania w roku 1955 obowiązkowych świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne w gromadach, miastach nie stanowiących powiatów i osiedlach (Monitor Polski Nr 29, poz. 286) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule instrukcji skreśla się wyrazy "w roku 1955";
2) w § 1 ust. 1 wyrazy "31 marca 1955 r." zastępuje się wyrazami "31 stycznia";
3) w § 1 ust. 3 wyrazy "15 kwietnia 1955 r." zastępuje się wyrazami "15 lutego".
§  2. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1956 r.