Zm.: instrukcja w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.

Monitor Polski

M.P.1970.42.323

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 1970 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 grudnia 1970 r.
zmieniająca instrukcję w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.

Na podstawie § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa (Dz. U. z 1958 r. Nr 15, poz. 67 i Nr 48, poz. 237, z 1960 r. Nr 32, poz. 178, z 1962 r. Nr 42, poz. 200 i z 1966 r. Nr 49, poz. 299) i § 5 zarządzenia nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1963 r. w sprawie wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi (Monitor Polski z 1963 r. Nr 8, poz. 37 i z 1965 r. Nr 71, poz. 407) zarządza się, co następuje:
W instrukcji Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie trybu inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów (Monitor Polski Nr 17, poz. 411) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 pkt 1 po wyrazach "opłata melioracyjna" dodaje się wyrazy "opłata za urządzenia wodne, opłata za użytki rolne",
b)
w ust. 2 w ostatnim zdaniu wyrazy "prezydium gromadzkiej rady narodowej" zastępuje się wyrazami "sekretarz gromadzki";
2)
w § 8 skreśla się wyrazy "prezydium gromadzkiej rady narodowej lub";
3)
w § 13 ust. 1 pkt 2 w ostatnim zdaniu wyrazy "przez prezydium" zastępuje się wyrazami "przez przewodniczącego".
Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.