Monitor Polski

M.P.1967.33.157

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1967 r.

INSTRUKCJA
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 10 czerwca 1967 r.
zmieniająca instrukcję w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznych.

Na podstawie § 2 uchwały nr 52 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach montażowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 90 i Nr 42, poz. 203), w związku z § 38 ust. 2 uchwały nr 106 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych, wykonywanej przez banki (Monitor Polski z 1962 r. Nr 29, poz. 123, z 1963 r. Nr 33, poz. 168, z 1964 r. Nr 32, poz. 138 i Nr 58, poz. 275), w związku z uchwałą nr 131 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1964 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 139) oraz § 1 uchwały nr 71 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1967 r. w sprawie zasad wynagradzania robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych oraz pracowników zajmujących kierownicze stanowiska na budowach, ustala się, co następuje:
§  1. W instrukcji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 15 października 1964 r. w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznych (Monitor Polski Nr 81, poz. 385) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 cz. AI pkt 1 lit. b) oraz cz. AII pkt 1 lit. b) dodaje się zdanie:

"wyodrębnia się w ramach funduszu premiowego robotników dodatkowy fundusz premiowy na szczególnie ważne budowy, objęte wykazem Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych",

2) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Osobowy fundusz płac pracowników umysłowych planuje się w ramach kwoty osobowego funduszu płac przyznanej przedsiębiorstwu.";

3) w § 2 ust. 8 na końcu dodaje się zdanie:

"Jeżeli ani inwestor, ani przedsiębiorstwo budowlano-montażowe nie ujęło planami funduszu płac środków na prace rozruchowe, bank wypłaca środki na ten cel na podstawie preliminarza.";

4) w § 2 ust. 9:
a) dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu:

"3) wynagrodzenia związane z rozwojem wynalazczości i ruchu racjonalizatorskiego",

b) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje oznaczenie pkt 4;
5) w § 6 ust. 7 na końcu skreśla się kropkę oraz dodaje wyrazy

"oraz wynagrodzeń związanych z rozwojem wynalazczości i ruchu racjonalizatorskiego.";

6) w § 7 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) roczne wielkości (z podziałem na kwartały) funduszu płac";

7) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Plan funduszu premiowego robotników nie podlega przeliczeniu w zależności od stopnia wykonania zadań.";

8) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Oszczędności na funduszu premiowym robotników nie mają wpływu na rozliczenie osobowego funduszu płac przedsiębiorstwa.";

9) w § 9:
a) skreśla się ust. 1,
b) ust. 2 i 3 otrzymują kolejną numerację 1 i 2,
c) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dyrektor zjednoczenia (jednostki równorzędnej) w gospodarczo uzasadnionych wypadkach po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego oddziału banku upoważniony jest do usprawiedliwiania przekroczeń funduszu płac przedsiębiorstwa pod warunkiem nieprzekroczenia funduszu płac w skali zjednoczenia lub w wypadku, gdy przekroczenie to znajduje pokrycie w nie rozdysponowanej wolnej rezerwie funduszu płac w zjednoczeniu. Usprawiedliwienie przekroczeń funduszu płac w ciągu roku w ciężar wolnej rezerwy funduszu płac może być dokonywane tylko do wysokości takiej części rezerwy na koniec danego okresu, jaka wynika z procentowego zaawansowania za dany okres rocznych zadań zjednoczenia.";

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Ministrowie nadzorujący przedsiębiorstwa objęte niniejszą instrukcją mają obowiązek opisać gospodarkę funduszem płac w powiązaniu z planem w resortowych analizach ekonomicznych z działalności podległych im przedsiębiorstw, składanych w terminach przewidzianych odrębnymi przepisami.".

§  2. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od narastającego rozliczenia funduszu płac za I półrocze 1967 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 7 i 8, które mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za IV kwartał 1966 r.