Zm.: instrukcja w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznych.

Monitor Polski

M.P.1964.20.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 1964 r.

INSTRUKCJA
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 12 marca 1964 r.
zmieniająca instrukcję w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznych.

Na podstawie § 2 uchwały nr 52 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu płac w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 90 i Nr 42, poz. 203) zarządza się, co następuje:
W instrukcji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 4 sierpnia 1962 r. w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznych (Monitor Polski z 1962 r. Nr 64, poz. 304 i z 1963 r. Nr 59, poz. 305) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 2 wyrazy "30 listopada" zastępuje się wyrazami "31 października";
2)
w § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Przedsiębiorstwa są uprawnione do wydatkowania osobowego funduszu płac uczniów do wysokości ustalonej w planie techniczno-ekonomicznym. Rozliczenie funduszu płac uczniów za okres roczny polega na porównaniu wykonanego funduszu płac uczniów z planowanym.";

3)
w § 7 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W razie niewykonania planowanej produkcji przez przedsiębiorstwo, planowana wysokość osobowego funduszu płac odpowiednich grup, objęta wskaźnikiem dyrektywnym, ulega zmniejszeniu stosownie do stopnia wykonania planu produkcji z uwzględnieniem następujących współczynników:

1) w przedsiębiorstwach wymienionych w załączniku do instrukcji - współczynnika korekty ustalonego w tym załączniku;

2) w pozostałych przedsiębiorstwach - współczynnika 0,75.";

4)
w § 7 dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:

"12. W razie niewykonania zadań produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych w rozmiarach do 1% (99-99,9%) przy jednoczesnym wykorzystaniu funduszu płac w wysokości planowanej, osobowy fundusz płac nie podlega korygowaniu w dół.

13. W razie niewykonania zadań produkcyjnych w rozmiarach przekraczających 1% (poniżej 99%), osobowy fundusz płac podlega korekcie w dół do poziomu niewykonania zadań z uwzględnieniem przepisu ust. 11.";

5)
w § 8 ust. 2 po wyrazach "funduszu płac pozostałych pracowników" dodaje się następujące zdanie: "Oszczędności na funduszu premiowym robotników mają wpływ na rozliczenie osobowego funduszu płac tylko za okres roczny.";
6)
w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Sankcje w zakresie premiowania pracowników, posiadających uprawnienia przewidziane w Karcie Górnika, z tytułu przekroczenia rocznego funduszu płac stosowane są w odniesieniu do premii wypłacanych w miesiącu lutym za miesiąc styczeń.";

7)
wykaz przedsiębiorstw, dla których dopuszcza się możliwość bankowej korekty planowanego funduszu płac w górę, otrzymuje brzmienie podane w załączniku do niniejszej instrukcji.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od rozliczenia za I kwartał 1964 r.

ZAŁĄCZNIK 

PRZEDSIĘBIORSTWA, DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ BANKOWEJ KOREKTY PLANOWANEGO FUNDUSZU PŁAC W GÓRĘ

Współczynnik korekty
I.Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (w przedsiębiorstwach niżej wymienionych do 2% przekroczenia planu produkcji).
1. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych

"Elektromontaż" - dla trzech rodzajów działalności

(podstawowej, pomocniczej, usługowej)

1,0
2. Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych - dla trzech

rodzajów działalności (podstawowej, pomocniczej,

usługowej)

1,0
3. Zjednoczenie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń

Przemysłowych "Mostostal" - dla trzech rodzajów

działalności (podstawowej, pomocniczej, usługowej)

1,0
4. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych -

dla trzech rodzajów działalności (podstawowej,

pomocniczej, usługowej)

1,0
5. Zjednoczenie Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego - w zakresie

robót specjalnego fundowania

0,8
II.Ministerstwo Górnictwa i Energetyki (w przedsiębiorstwach niżej wymienionych do 2% przekroczenia planu produkcji).
6. Przedsiębiorstwa Robót Górniczych - dla robót ruchowych0,9
7. Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego
a) Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Górniczych
- dla produkcji podstawowej0,9
- dla produkcji pomocniczej0,8
b) Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych
- dla produkcji podstawowej1,0
- dla produkcji pomocniczej0,5
c) Przedsiębiorstwo Energo-Montażowe Przemysłu Węglowego
- dla produkcji podstawowej1,0
- dla produkcji pomocniczej0,5
d) Przedsiębiorstwo Instalacyjne Przemysłu Węglowego - dla

produkcji podstawowej

1,0
III.Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego.
8. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe wyłącznie dla robót

remontowych (do 5% przekroczenia planu)

- dla produkcji podstawowej0,8
- dla produkcji pomocniczej0,5
9. Zjednoczenie Budownictwa Kopalń Rud (do 2% przekroczenia

planu)

a) Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi w Lubinie -

dla produkcji podstawowej

0,9
b) Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Kopalń Rud w

Częstochowie

- dla produkcji podstawowej1,0
- dla produkcji pomocniczej0,5
IV.Ministerstwo Przemysłu Chemicznego.
10. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Surowców Chemicznych (do

2% przekroczenia planu)

- dla produkcji podstawowej0,9
- dla produkcji pomocniczej0,8
V.Ministerstwo Łączności.
11. Zjednoczenie Budownictwa Łączności (do 2% przekroczenia

planu) - wyłącznie dla robót awaryjnych oraz podzleceń na

obiektach oddawanych do użytku

1,0
VI.Inne jednostki przedsiębiorstw budowlano-montażowych różnych resortów (do 2% przekroczenia planu).
12. Wyodrębnione organizacyjnie w ramach przedsiębiorstw

budowlano-montażowych jednostki usług transportowych -

dla usług przewozowych i przeładunkowych

0,8
13. Wyodrębnione w ramach przedsiębiorstw budowlano-

montażowych zakłady produkcji pomocniczej - w zakresie

branży mineralnej i produkcji betonów

0,8
14. Samodzielne oddziały wykonawstwa inwestycyjnego
a) Samodzielne oddziały wykonawstwa inwestycyjnego

działające przy kopalniach węgla kamiennego i

brunatnego

0,9
b) Samodzielne oddziały wykonawstwa inwestycyjnego

działające przy przedsiębiorstwach energetyki

0,9
c) Samodzielne oddziały wykonawstwa inwestycyjnego przy

kopalni i Zakładach Przetwórczych Siarki im. Marcelego

Nowotki w Machowie k. Tarnobrzega

0,9