Monitor Polski

M.P.1952.A-65.997

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1952 r.

UCHWAŁA NR 590
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lipca 1952 r.
o zmianie Instrukcji Nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130) Rada Ministrów uchwala:
§  1. W uchwale Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1950 r. - Instrukcja Nr 8 w sprawie organizacji wewnętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-8, poz. 76 z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 10 - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa - skreśla się pkt 7 w rubrykach "Oddział" i "Zakres spraw" i zmienia się odpowiednio numerację następnych oddziałów;
2) w § 2 pkt 3 - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa - w rubryce "Referaty" skreśla się pkt 6 i zmienia się odpowiednio numerację następnych referatów.
§  2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Rolnictwa.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1952 r.