Monitor Polski

M.P.1952.A-26.340

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 1952 r.

UCHWAŁA NR 126
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 1952 r.
o zmianie Instrukcji Nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) Rada Ministrów uchwala:
§  1. W uchwale Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. - Instrukcja Nr 2 w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr A-57, poz. 654 z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

w § 22 ust. 1 pkt a) po wyrazach: "komendy terenowej obrony przeciwlotniczej" dodaje się przecinek oraz wyrazy: "referatu turystyki", po wyrazach: "Komendantowi Głównemu Terenowej Obrony Przeciwlotniczej" dodaje się wyrazy: "co do referatu turystyki - Przewodniczącemu Komitetu dla Spraw Turystyki przy Prezesie Rady Ministrów", po wyrazach zaś: "kultury fizycznej" wyraz "przekazać" zastępuje się kreską.

§  2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.