Zlecanie organizacjom społecznym usług oświatowych przez jednostki państwowe.

Monitor Polski

M.P.1966.25.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 20 maja 1966 r.
w sprawie zlecania organizacjom społecznym usług oświatowych przez jednostki państwowe.

Na podstawie § 1 zarządzenia nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1965 r. w sprawie uporządkowania niektórych zagadnień dotyczących organizacji społecznych i w związku z § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 313 i z 1963 r. Nr 4, poz. 23) zarządza się, co następuje:
1.
Jednostki państwowe działające według zasad rozrachunku gospodarczego, zwane dalej "jednostkami państwowymi", mogą zlecać organizacjom społecznym wykonywanie następujących usług oświatowych:
1)
prowadzenie kursów zawodowych lub doskonalenia zawodowego na warunkach określonych w uchwale nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego (Monitor Polski Nr 58, poz. 274) oraz w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie tej uchwały,
2)
prowadzenie kolonii, półkolonii, obozów i wczasów dla dzieci i młodzieży według zasad ustalonych w wytycznych Pełnomocnika Rządu do Spraw Wczasów dla Dzieci i Młodzieży w ramach dotacji budżetowej lub innych środków finansowych, jeżeli przepisy szczególne przewidują ich przeznaczenie na te cele,
3)
prowadzenie uniwersytetu powszechnego dla własnych pracowników albo dla pracowników dwóch lub więcej jednostek państwowych,
4)
prowadzenie działalności odczytowej w formie pojedynczych odczytów (prelekcji), cykli odczytów (prelekcji) lub stałych punktów odczytowych,
5)
prowadzenie przedszkoli, ogrodów jordanowskich, placów gier i zabaw oraz świetlic dla dzieci i młodzieży na warunkach określonych w wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 15 kwietnia 1966 r. w sprawie prowadzenia i finansowania zawodowych szkół przyzakładowych, internatów, przedszkoli, świetlic dziecięcych, ogrodów jordanowskich oraz wczasów dla dzieci i młodzieży w ramach działalności pozaoperacyjnej przedsiębiorstw państwowych (Monitor Polski Nr 17, poz. 96), w ramach dotacji budżetowej lub innych środków finansowych, jeżeli przepisy szczególne przewidują ich przeznaczenie na te cele,
6)
wykonywanie innych usług oświatowych niż określone w pkt 1-5 po uzyskaniu każdorazowej zgody Ministra Oświaty.
2.
Zlecanie usług, o których mowa w ust. 1, może nastąpić pod warunkiem uzyskania przez organizację społeczną zezwolenia właściwego organu administracji szkolnej, przewidzianego w zarządzeniu Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych (Monitor Polski Nr 13, poz. 48) oraz w zarządzeniu Ministra Oświaty z dnia 27 lutego 1965 r. w sprawie trybu składania przez organizacje spółdzielcze i społeczne wniosków o zezwolenie na prowadzenie kursów zleconych przez przedsiębiorstwa państwowe, zasad udzielania zezwoleń oraz nadzoru nad tymi kursami (Monitor Polski Nr 13, poz. 49).
Państwowy Zakład Ubezpieczeń może zlecić organizacji społecznej prowadzenie dziecińców, ogrodów jordanowskich, placów gier i zabaw dla dzieci i młodzieży w ramach funduszu prewencyjnego utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357).
Przy zlecaniu usług oświatowych organizacji społecznej stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 313 i z 1963 r. Nr 4, poz. 23).
1.
Organizacja społeczna nie może odstępować wykonania zleconych usług oświatowych innym organizacjom społecznym.
2.
Zatrudnianie przez organizację społeczną przy wykonywaniu usług oświatowych pracowników zlecającej jednostki państwowej wymaga zgody kierownika tej jednostki.
Jednostki państwowe nie mogą zlecać organizacjom społecznym usług oświatowych, jeżeli:
1)
zlecona usługa nie wchodzi w zakres zadań statutowych organizacji społecznej,
2)
brak jest uzasadnionej potrzeby społecznej lub gospodarczej zlecenia organizacji społecznej wykonania określonych usług oświatowych,
3)
koszt wykonania usługi oświatowej przez organizację społeczną byłby wyższy niż koszt jej wykonania przez jednostkę państwową, powołaną do prowadzenia tego rodzaju działalności usługowej.
Do usług oświatowych określonych w § 1 ust. 1 pkt 4 nie stosuje się przepisu § 5 pkt 3.
1.
Usługi określone w § 1 ust. 1 i § 2 mogą być świadczone odpłatnie.
2.
Ceny usług świadczonych przez organizacje społeczne powinny być zgodne z cenami zatwierdzonymi przez Państwową Komisję Cen lub inne właściwe organy państwowe.
3.
Ceny usług oświatowych określonych w § 1 ust. 1 pkt 4 obejmują wynagrodzenie prelegentów obliczone według obowiązujących stawek, koszty podróży i diet prelegentów obliczone według zasad obowiązujących pracowników państwowych lub pracowników przedsiębiorstw państwowych oraz w uzasadnionych wypadkach również inne koszty związane z działalnością odczytową.
Środki trwałe zakupione z funduszów jednostki państwowej zlecającej usługi oświatowe stanowią własność tej jednostki.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.