§ 9. - Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  9.
1.
Statut nadaje zjednoczeniu prezydium wojewódzkiej rady narodowej. W statucie należy wymienić nazwę i siedzibę zjednoczenia, przedsiębiorstwa objęte działalnością zjednoczenia, teren działania zjednoczenia oraz określić cel i zasady działania zjednoczenia, stosunek do przedsiębiorstw, a w miarę potrzeby także inne dane.
2.
Statut podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej.
3.
Wzorcowy statut dla zjednoczeń wyda Minister Handlu Wewnętrznego.