§ 4. - Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  4.
1.
Zjednoczeniom przysługują uprawnienia do przedstawiania prezydiom wojewódzkich rad narodowych wniosków w sprawie objęcia redystrybucją pewnej części zysku pozostającej zgodnie z obowiązującymi przepisami w dyspozycji przedsiębiorstw; wnioski te wymagają konsultacji z prezydiami powiatowych rad narodowych.
2.
Część zysku przeznaczona do redystrybucji zostaje odprowadzona przez przedsiębiorstwa na rachunek funduszu rezerwowego zjednoczenia i służy do podziału pomiędzy przedsiębiorstwa objęte działalnością zjednoczenia z przeznaczeniem na inwestycje zdecentralizowane.
3.
Zjednoczenia dokonują na podstawie uchwał prezydium wojewódzkiej rady narodowej powziętych w sprawie, o której mowa w ust. 1, redystrybucji określonej części zysku pomiędzy przedsiębiorstwa; decyzje w sprawach redystrybucji wymagają opinii kolegium zjednoczenia.
4.
Zasady odprowadzania części zysku, o której wyżej mowa, oraz zasady dokonywania redystrybucji ustali zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego wydane w porozumieniu z Ministrem Finansów.