§ 3. - Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  3.
Do zakresu działania zjednoczenia należy:
1)
opracowywanie dla prezydium wojewódzkiej rady narodowej wniosków dotyczących dyrektywnych wskaźników dla prezydiów powiatowych rad narodowych w zakresie handlu państwowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zasięgnięciu opinii właściwych terenowo prezydiów rad narodowych i przy współpracy z przedsiębiorstwami,
2)
opracowywanie przy współpracy z przedsiębiorstwami projektów perspektywicznych i wieloletnich planów gospodarczych w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,
3)
analiza i inspekcja wykonania planów przez przedsiębiorstwa,
4)
organizowanie i realizowanie wspólnych akcji, np. wspólnych inwestycji, zakupów scentralizowanych, budowy wspólnych obiektów gospodarczych itp. ze środków własnych przedsiębiorstw i na ich zlecenie,
5)
udzielanie pomocy przedsiębiorstwom w zakresie postępu organizacyjnego, ekonomicznego i technicznego,
6)
opiniowanie i składanie wniosków o zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych przez prezydium powiatowej rady narodowej oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw powiązanych z budżetem jednostkowym województwa,
7)
sporządzanie sprawozdań zbiorczych w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,
8)
przeprowadzanie w porozumieniu lub na zlecenie prezydiów powiatowych rad narodowych okresowych rewizji dokumentalnych przedsiębiorstw i opracowywanie wniosków do zarządzeń porewizyjnych; przeprowadzanie okresowych rewizji dokumentalnych przedsiębiorstw powiązanych z budżetem jednostkowym województwa oraz wydawanie zarządzeń porewizyjnych,
9)
instruktaż w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach,
10)
opiniowanie celowości inwestycji scentralizowanych; opiniowanie na żądanie prezydiów powiatowych rad narodowych projektów i kosztorysów ważniejszych inwestycji,
11)
przyznawanie nagród indywidualnych w ramach kwot przyznanych z funduszu Ministra Handlu Wewnętrznego za osiągnięcia w działalności przedsiębiorstw, w trybie ustalonym szczególnymi przepisami,
12)
opiniowanie w sprawach powoływania, odwoływania i awansowania dyrektorów i ich zastępców oraz głównych księgowych przedsiębiorstw powiatowych; powoływanie i odwoływanie dyrektorów przedsiębiorstw powiązanych z budżetem jednostkowym województwa oraz ich zastępców i głównych księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13)
opiniowanie w sprawach tworzenia, łączenia, likwidacji i wprowadzania zmian w zakresie działania przedsiębiorstw,
14)
systematyczne analizowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
15)
organizowanie szkolenia zawodowego w porozumieniu z przedsiębiorstwami,
16)
udzielanie pomocy fachowej organizacjom handlu uspołecznionego danej branży nie należącym do zjednoczenia.